Je při podání žádosti o přiznání existenčního minima žadatel povinen podrobit se tzv. místnímu šetření, tedy jestli je povinen vpustit do svého obydlí úředníka Úřadu práce?

Odpověď:

Oprávnění orgánů pomoci v hmotné nouzi je upraveno v § 63 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění takto:

㤠63

(1) Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi jsou na základě souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky a osob společně posuzovaných oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem provádět sociální šetření. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi jako doložkou služebního průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení účelu vydání, číslo služebního průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance a identifikační údaje vydávajícího orgánu pomoci v hmotné nouzi. O sociálním šetření podle věty první se vždy učiní záznam ve spise.

(2) Pokud žadatel o dávku, příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná tím, že nedají souhlas se vstupem do obydlí, znemožní provedení sociálního šetření k ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku nebo její výši, může jim být žádost o dávku zamítnuta nebo dávka odejmuta, popřípadě snížena její výše."

Dávkami v hmotné nouzi jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Výše příspěvku na živobytí se stanoví jako rozdíl mezi částkou na živobytí posuzované osoby a příjmem osoby s tím, že částkou na živobytí je zpravidla existenční minimum. Žádostí o přiznání existenčního minima tazatelka zřejmě rozumí žádost o příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima, neboť nedosahuje žádného příjmu a je osobou, u které se za částku na živobytí považuje existenční minimum.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že pokud by tazatel v pozici žadatele o dávku odmítnul souhlas se vstupem zaměstnance Úřadu práce (agenda dávek v hmotné nouzi je svěřena Úřadu práce) do svého obydlí, vystavil by se možnosti, že jjeho žádost o příspěvek na živobytí bude zamítnuta.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Komentáře  

#3 Odpověď2018-01-30 20:37
Cituji Nikol:
Dobrý den, šetření v místě je nutností pro přiznání dávky hmotné nouze. Takže ano, v případě, že neumožníte sociálním pracovníkům vstup do bydliště a tudíž znemožníte šetření, nebude Vám dávka hmotné nouze přiznána. Víc v § 63 odst. (2) Pokud žadatel o dávku, příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná tím, že nedají souhlas se vstupem do obydlí, znemožní provedení sociálního šetření, popřípadě šetření v místě, k ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku nebo její výši, může jim být žádost o dávku zamítnuta nebo dávka odejmuta, popřípadě snížena její výše.


Odpověď:
Vážený tazateli,
k problematice se váže i rozsudek 6 Ads 220/2016 – 32 Nejvyššího správního soudu, který standardní postup ÚP potvrzuje.
Cituji z rozsudku 6 Ads 220/2016 – 32: „Žalovaný nezpochybnil, že žalobce předložil ke svým žádostem
potřebné doklady, avšak správní orgány musí jednat v souladu s ustanovením § 3 správního řádu, podle něhož musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v
rozsahu, který je nezbytný pro soulad jejich úkonů s požadavky uvedenými v § 2 správního řádu. Úřad práce byl podle žalovaného oprávněn ověřit skutečnosti uváděné žalobcem prostřednictvím sociálního šetření, při kterém by ověřil sociálního a majetkové poměry žalobce. Bylo věcí žalobce, zda pracovníkům úřadu práce umožní vstup do bytu, zákon mu toto neukládá jako povinnost. Pokud však toto šetření neumožnil, musí nést následky jednání, které v předmětné věci spočívají v nepřiznání dávek pomoci v hmotné nouzi. Žalovaný nepřisvědčil tvrzení žalobce, že by pracovníci úřadu práce nerespektovali jeho nesouhlas nebo že došlo k porušení jeho osobní svobody či práv, případně že by se jednalo o diskriminaci.“
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#2 Odp.: Sociální šetření2018-01-08 17:13
Dobrý den, šetření v místě je nutností pro přiznání dávky hmotné nouze. Takže ano, v případě, že neumožníte sociálním pracovníkům vstup do bydliště a tudíž znemožníte šetření, nebude Vám dávka hmotné nouze přiznána. Víc v § 63 odst. (2) Pokud žadatel o dávku, příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná tím, že nedají souhlas se vstupem do obydlí, znemožní provedení sociálního šetření, popřípadě šetření v místě, k ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku nebo její výši, může jim být žádost o dávku zamítnuta nebo dávka odejmuta, popřípadě snížena její výše.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#1 Sociální šetření2017-02-14 09:44
Mám pronajatou místnost v bytě kde bydlí nájemkyně bytu, (státního bytu.) Sociální pracovník chce provést tzv sociální šetření na uvedené adrese,avšak nájemkyně bytu paní"S" s tím nesouhlasí,nepř eje si aby ji kdokoli narušoval domovní svobodu,soukrom í, navíc nemá s mojí evidencí na ÚP, dávkami, nic společného a nepřeje si aby její osobní údaje ÚP jakkoli shromažďoval,využíval.
Já co by žadatel o doplatek na bydlení souhlas vydám,ale paní "S" na kterou je byt napsán ne, se shora uvedených důvodů.
Lze dle nějakého zákona tuto situaci považovat že jsem co by žadatel o dávku neumožnil sociální šetření a tudíž nemám na dávku nárok???
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit