Je možné se přihlásit na Úřad práce mimo trvalé bydliště v přechodném bydlišti?

Odpověď:

Přihlásit se na Úřadu práce je možné jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání. S vedením v evidenci zájemců o zaměstnání však nejsou spojena stejná práva jako s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Pokud se tazatel chce na Úřadu práce přihlásit jako zájemce o zaměstnání, může tak učinit na kterékoliv krajské pobočce Úřadu práce. Uvedené vyplývá z § 22 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění

㤠22

Zájemce o zaměstnání

(1) Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území České republiky. Zájemci o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci.

(2) Zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádosti zařazen a veden v evidenci zájemců o zaměstnání.

(3) Krajská pobočka Úřadu práce ukončí vedení v evidenci zájemců o zaměstnání na základě žádosti zájemce o zaměstnání nebo v případě, že zájemce o zaměstnání neposkytuje krajské pobočce Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání potřebnou součinnost nebo ji maří. Krajská pobočka Úřadu práce je povinna po ukončení vedení v evidenci zájemců o zaměstnání údaje týkající se jeho osoby zablokovat do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování."

Pokud se tazatel chce na Úřadu práce přihlásit jako uchazeč o zaměstnání, může tak učinit pouze na krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště. Uvedené vyplývá z § 24 shora uvedeného zákona.

㤠24

Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání."

Bydlištěm se přitom podle § 5 písm. b) shora uvedeného zákona rozumí, pokud jde o státního občana České republiky, adresa místa trvalého pobytu na území České republiky.

Podle § 28 odst. 1 shora uvedeného zákona může uchazeč o zaměstnání požádat krajskou pobočku Úřadu práce, která jej s ohledem na místo trvalého pobytu zaevidovala jako uchazeče o zaměstnání o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů zdržuje.

㤠28

(1) Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (§ 24) o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje. Dohodnou-li se krajské pobočky Úřadu práce do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, zprostředkovává jeho zaměstnání a vykonává další práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se uchazeč o zaměstnání skutečně zdržuje. Jestliže se krajské pobočky Úřadu práce nedohodnou, generální ředitelství Úřadu práce určí, která krajská pobočka Úřadu práce bude zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat další práva a povinnosti podle tohoto zákona."

Vážnými důvody se pro účely shora uvedeného zákona rozumí důvody uvedené v § 5 písm. c) tohoto zákona

㤠5

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

c) vážnými důvody důvody spočívající v

1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce") při zprostředkování zaměstnání, nebo

7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,".

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Komentáře  

#11 Pobírání rodičovského příspěvku2018-02-02 12:36
Dobrý den,

je možné zařizovat a pobírat rodičovský příspěvek na ÚP mimo trvalé bydliště? Bydlíme v podnájmu, kde si nelze dát trvalý pobyt (máme podepsáno ve smlouvě) a trvalý pobyt mám 330 km daleko, Děkuji za odpověď.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#10 Odpověď2018-01-30 20:51
Cituji Ludmila:
Dobrý den, chci se zaptat, pokud mám trvalé bydliště v jiném regionu než teď bydlím, mohu se zaevidovat na ÚP mimo region trvalého bydliště?
Ano, vím, že jako zájemce se mohu ucházet mimo region trvalého bydliště, ale zajímá mě, jestli za mě budou platit zdravotní pojištění?
Popřípadě, jak jinak to řešit? Děkuji


Odpověď
Vážený tazateli,
zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání. Za tímto účelem může požádat o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území České republiky. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit
také rekvalifikaci. Zájemce není ve stejné pozici s uchazečem. Zájemce o zaměstnání může např. bez omezení pracovat. To znamená, že stát není plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za zájemce o zaměstnání.

Cituji ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění :
㤠7

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím

státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře;
b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží;
c) příjemce rodičovského příspěvku;
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podlepředpisů o nemocenském pojištění;
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;
f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu aninevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,
g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).
h) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osoby ve výkonu ústavního ochranného léčení;
i) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;
j) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové
osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze
samostatné výdělečné činnosti,
l) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,
m) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 nebo za něj není plátcem
pojistného stát podle předchozích písmen a) až l),
n) manžele nebo registrované partnery státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí se souhlasem této organizační složky státu, a nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí,
o) cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu,16a) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
p) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky, cizince, jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky, a jeho dítě narozené na území České republiky 16b), pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
q) příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození,
r) osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5; za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto písmena považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.
(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby. “

S pozdravem
Právní poradna
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#9 Přihlášení se na Úřadu práce mimo místo trvalého bydliště2018-01-15 17:10
Dobrý den, chci se zaptat, pokud mám trvalé bydliště v jiném regionu než teď bydlím, mohu se zaevidovat na ÚP mimo region trvalého bydliště?
Ano, vím, že jako zájemce se mohu ucházet mimo region trvalého bydliště, ale zajímá mě, jestli za mě budou platit zdravotní pojištění?
Popřípadě, jak jinak to řešit? Děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#8 Odp.: Přihlášení se na Úřadu práce mimo místo trvalého bydliště2017-01-05 09:48
Chci se zeptat jestli se moze prihlsenej na jinym okrese jit podepsanej a tet jsem se ocitl v situaci ktera mi neumoznuje se dostavit vcas tak jak je mozne zajit na jini uvedeni pracak a tam podepsat a poslat emailem nebo faxem.poradte nakoho se mam obradit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#7 Registrace2016-03-18 11:57
Pocházím z Hodonína a přechodně bydlím v Ostravě a pokaždé se musím jezdit registrovat na UP Hodonín až pak se mohu evidovat v Ostravě nechápu proč je to tak komplikované .
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#6 Přihlášení se na Úřadu práce v místě přechodného bydliště – odpověď na dotaz2015-10-07 14:53
Cituji Kardová Marie:
Dobrý den.
Chtěla bych vědět jestli se mohu přihlásit na úřadu práce,v místě přechodného bydliště. Děkuji


Zájemce o zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti – odpověď na dotaz

Zájemci o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci. S vedením v evidenci zájemců o zaměstnání není spojeno právo na přiznání podpory v nezaměstnanosti . Uvedené vyplývá z § 22 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění.

㤠22
Zájemce o zaměstnání
(1) Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území České republiky. Zájemci o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci.
(2) Zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádosti zařazen a veden v evidenci zájemců o zaměstnání.
(3) Krajská pobočka Úřadu práce ukončí vedení v evidenci zájemců o zaměstnání na základě žádosti zájemce o zaměstnání nebo v případě, že zájemce o zaměstnání neposkytuje krajské pobočce Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání potřebnou součinnost nebo ji maří. Krajská pobočka Úřadu práce je povinna po ukončení vedení v evidenci zájemců o zaměstnání údaje týkající se jeho osoby zablokovat do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování.“

Podmínkou vedení v evidenci zájemců o zaměstnání není ukončení zaměstnání. Zájemce o zaměstnání může být v době vedení v této evidenci v pracovněprávním vztahu nebo vykonávat činnost osoby samostatně výdělečně činné.

Podpora v nezaměstnanosti může být při současném splnění dalších podmínek přiznána pouze osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání. Uvedené vyplývá z § 39 shora uvedeného zákona.

㤠39
(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který
a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu32g) v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,
b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.“
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#5 Přihlášení se na Úřadu práce v místě přechodného bydliště – odpověď na dotaz2015-10-07 14:51
Cituji Kardová Marie:
Dobrý den.
Chtěla bych vědět jestli se mohu přihlásit na úřadu práce,v místě přechodného bydliště. Děkuji


Přihlášení se na Úřadu práce v místě přechodného bydliště – odpověď na dotaz

Co se rozumí bydlištěm je vymezeno v § 5 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění takto:

㤠5
Pro účely tohoto zákona se rozumí
b) bydlištěm
1. u státního občana České republiky adresa místa trvalého pobytu na území České republiky,
2. u cizince,3) který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem anebo rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území České republiky obvykle zdržuje,
3. u cizince,3) který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa místa trvalého pobytu na území České republiky,
4. u cizince3), který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana České republiky, a který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci (dále jen „modrá karta“), vydaným podle jiného právního předpisu72a), adresa uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému cizinců (§ 147c),“.

Přihlásit se jako uchazeč o zaměstnání je možné pouze na krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má tazatelka trvalý pobyt. Uvedené vyplývá z § 24 shora uvedeného zákona.

㤠24
Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.“

V místě přechodného bydliště se může tazatelka přihlásit pouze jako zájemce o zaměstnání. S vedením v evidenci zájemců o zaměstnání však nejsou spojena stejná práva jako s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání. Z titulu vedení v evidenci zájemců o zaměstnání nelze např. přiznat podporu v nezaměstnanosti , neboť její přiznání je spojeno s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Uvedené vyplývá z § 22 shora uvedeného zákona.
㤠22
Zájemce o zaměstnání
(1) Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území České republiky. Zájemci o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci.
(2) Zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádosti zařazen a veden v evidenci zájemců o zaměstnání.
(3) Krajská pobočka Úřadu práce ukončí vedení v evidenci zájemců o zaměstnání na základě žádosti zájemce o zaměstnání nebo v případě, že zájemce o zaměstnání neposkytuje krajské pobočce Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání potřebnou součinnost nebo ji maří. Krajská pobočka Úřadu práce je povinna po ukončení vedení v evidenci zájemců o zaměstnání údaje týkající se jeho osoby zablokovat do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování.“
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#4 Odp.: Přihlášení se na Úřadu práce mimo místo trvalého bydliště2015-10-02 14:04
Dobrý den.
Chtěla bych vědět jestli se mohu přihlásit na úřadu práce,v místě přechodného bydliště. Děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#3 Registrace2015-10-02 09:03
Mohu se tedy příhlásit kdekoliv jako zájemce o zaměstnání, ale není mi z toho jasné, jesli mi bude vyplácena po dobu hledání zaměstnání podpora v nezaměstnanosti . Zná na tuto věc někdo relevantní odpověď? Děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#2 Odpověď2015-03-12 16:14
Jako uchazeč o zaměstnání se můžete přihlásit pouze podle trvalého bydliště, jako zájemce o zaměstnání kdekoliv.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit