V rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů" bylo ve všech krajích České republiky kromě hlavního města Prahy připraveno a podepsáno 13 regionálních sektorových dohod.

 Cílem regionální sektorové dohody, jejímž podpisem vyjadřují zaměstnavatelé zástupci zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření, je vyřešit problematiku rozvoje lidských zdrojů v krajích a udržet tak konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech.


Proto byly pro jednotlivé kraje zpracovány podrobné rešerše existujících dokumentů a názorů zaměstnavatelů, které ukázaly, že v regionech chybí především technicky vzdělaní pracovníci v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Na tuto problematiku a nalezení jejího řešení pomocí akčních plánů, obsahujících opatření k nápravě tohoto stavu, se zaměřili tvůrci regionálních sektorových dohod.

V průběhu prvního pololetí roku 2015 byly regionální sektorové dohody v jednotlivých krajích projednány s potenciálními partnery z řad firem, škol, dalších vzdělávacích institucí, odborových organizací, ale také Krajských úřadů a Krajských poboček Úřadu práce ČR. Po dojednání obsahu a konkrétních aktivit pro aktéry regionálních sektorových dohod se ve všech krajích uskutečnila závěrečná setkání, na nichž byly za účasti hejtmanů jednotlivých krajů regionální sektorové dohody slavnostně podepsány.

V závěru projektu byla nastavena pravidla a procesy monitorování a evaluace plnění jednotlivých akcí obsažených v Akčních plánech regionálních sektorových dohod.

Informační leták k regionálním sektorovým dohodám

 

Nová účelová partnerství

Jednou z klíčových aktivit projektu Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR bylo síťování sociálních partnerů a relevantních subjektů na regionální úrovni. Což v praxi znamenalo rozvoj stávajících a vytváření nových tzv. účelových partnerství v období leden 2016 - březen 2019. Mezi stávající účelová partnerství, která byla dále rozvíjena, patří regionální sektorové dohody uzavřené v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů" Regionální zastoupení SP ČR pořádala pravidelná setkání aktérů regionálních sektorových dohod, v rámci kterých byla vyhodnocována a revidována opatření tak, aby reflektovala dosavadní vývoj a plnění dohod. 

Výsledkem těchto snah je dokument shrnující informace jak o regionálních sektorových dohodách, tak o nově uzavřených účelových partnerstvích a hodnotí spolupráci aktérů, přínos partnerství, jejich případný přesah a potenciál. Dokument je ke stažení zde

  

18. září 2014
/  Kategorie: Regionální sektorové dohody
Cílem Regionální sektorové dohody po Zlínský kraj je dosažení optimální kvalifikační struktury lidských zdrojů pro gumárenskou a plastikářskou výrobu. Z rozhovorů se zaměstnavateli a ze zpracované rešerše vyplynulo několik zjištění. Zlínský kraj trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků s...
18. září 2014
/  Kategorie: Regionální sektorové dohody
Nedostatek kvalifikované pracovní síly, nízká prestiž oboru v očích veřejnosti a nezvládnutí obchodních a marketingových kompetencí – to vše dnes charakterizuje obor sklářství v Libereckém kraji. Zaměstnavatelé v tomto odvětví se potýkají s chybějícími, dostatečně vzdělanými pracovníky a nezájmem...
18. září 2014
/  Kategorie: Regionální sektorové dohody
Klíčovým tématem, na něž se zaměřuje Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj, je nedostatečná praxe / nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti opravy a údržby motorových vozidel. Provedená rešerše totiž ukázala, že doprava a dopravní obslužnost je jednou ze základních podmínek...
18. září 2014
/  Kategorie: Regionální sektorové dohody
V Ústeckém kraji byla zpracována podrobná rešerše existujících dokumentů a názorů zaměstnavatelů, která ukázala, že zde chybí techničtí zaměstnanci především v chemickém průmyslu. Tento stav je důsledkem nedostatečně rozvinutého systému celoživotního vzdělávání pro technické profese/kvalifikace...
18. září 2014
/  Kategorie: Regionální sektorové dohody
Nedostatek technicky vzdělané a dostatečně kvalifikované pracovní síly pro průmyslové obory v kraji, zvláště zpracovatelský průmysl, nedostatečně rozvinutý systém celoživotního vzdělávání pro technické profese/kvalifikace a malá podnikavost lidí žijících v Pardubickém kraji specificky v technických...
18. září 2014
/  Kategorie: Regionální sektorové dohody
Takzvaná černá řemesla patří v Karlovarském kraji k tradičním oborům, a přestože představují významný segment trhu práce, trpí nedostatkem uchazečů o práci i o jejich studium. Černá řemesla přitom nabízejí výborné zázemí v podobě aktivit místních společností, přesto mladí lidé nemají zájem o...
18. září 2014
/  Kategorie: Regionální sektorové dohody
Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj představuje nástroj k řešení nedostatku kvalifikovaných lidí v elektrotechnických oborech v regionu. V kraji totiž vykazují tři čtvrtiny zaměstnavatelů nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví a dopravě. V...
18. září 2014
/  Kategorie: Regionální sektorové dohody
Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj se zaměřuje na nedostatečně rozvinutý systém celoživotního vzdělávání pro technické profese/kvalifikace. K dílčím cílům, které dohoda obsahuje, patří využívání systému dalšího vzdělávání založeného na Národní soustavě kvalifikací a na oborech...
18. září 2014
/  Kategorie: Regionální sektorové dohody
Regionální sektorová dohoda v Kraji Vysočina se soustředí na nedostatek technicky kvalifikovaných techniků v plastikářství. V tomto průmyslovém odvětví totiž zaměstnavatelé postrádají především středoškolské a učňovské absolventy technických oborů s dostatečnou praxí či znalostí firemního...
18. září 2014
/  Kategorie: Regionální sektorové dohody
Za posledních 15 let se nevyučil ani jeden absolvent ve slévárenských oborech, např. pro vykonávání zaměstnání v pozicích formíř – jádrař, hutní technik technolog, hutník tavič neželezných kovů, slévárenský technik a mnoha dalších. V Jihomoravském kraji nejsou v tomto oboru k dispozici ani...
18. září 2014
/  Kategorie: Regionální sektorové dohody
Plastikářský průmysl vykazuje dlouhodobý růst, a přesto si zaměstnavatelé v Plzeňském kraji stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Problém rozvoje lidských zdrojů v této oblasti je vnímám akutněji než v jiných odvětvích. Mnohé firmy jsou v situaci, kdy mohou nakupovat nové stroje...
12. září 2014
/  Kategorie: Regionální sektorové dohody
Vzhledem k dlouhodobě klesajícímu počtu absolventů v oborech Elektrotechniky a energetiky, stagnujícímu počtu žáků základních škol přijatých do oborů Elektrotechniky a energetiky a také díky nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v těchto oborech, vyslovili zástupci OŠMT Jihočeského kraje a Krajské...
18. září 2014
/  Kategorie: Regionální sektorové dohody
Tradičně silný textilní, oděvní a kožedělný průmysl, který vykazoval v roce 2001 nadprůměrnou zaměstnanost, prošel složitým obdobím poklesu výrobních kapacit a tím i zaměstnanosti. Vzdělání se specializací na textilní výrobu zaznamenalo výrazný útlum zájmu ze strany studentů a to dnes působí firmám...