V nedávné době Evropská komise (EK) předložila první legislativní návrh harmonizace hmotněprávních pravidel pro řešení úpadku podnikatelů. Návrh je zaměřen zejména na dobu, kdy podniku teprve úpadek hrozí tak, aby se ho včasnou restrukturalizací v této fázi podařilo ozdravit, a na podmínky oddlužení tak, aby mohli poctiví, ale neúspěšní podnikatelé do 3 let začít znovu.

Aktuální iniciativa EK v oblasti insolvence, zaměřená na včasnou restrukturalizaci a “druhou šanci” pro podnikatele v úpadku, je podle SP ČR dobrým signálem ke zlepšení této problematiky v Evropě a to zvláště pro malé a střední podniky.

Iniciativa EK je klíčová k tomu, aby se povedlo zvrátit znepokojivý trend v Evropě, kdy 50 procent nových podniků nepřečká prvních 5 let.

Mnoho velkých a úspěšných firem na celém světě zažívalo během svého rozvoje těžkosti. V některých zemích vidíme dobré výsledky aplikace legislativy, jako například v USA díky tamnímu insolvenčnímu zákonu a jeho Chapter 11. Evropa by se z těchto úspěšných řešení měla poučit. 

Generální ředitel Konfederace evropského podnikání BusinessEurope, které je SP ČR členem, Markus J. Beyrer k tomu řekl: „Doufáme, že návrh Komise přinese kulturní změnu v chápání insolvence. Životaschopné podniky nemají být stigmatizovány a zaniknout jen proto, že zrovna čelí potížím. Místo toho je třeba jim dát šanci na restrukturalizaci, aby se mohly nadechnout a pokračovat.“

Návrhy EK jsou do značné míry v souladu s postoji a návrhy prezentovanými expertním týmem člena představenstva SP ČR Pavla Juříčka již téměř před dvěma lety. SP ČR se nicméně připojuje k BusinessEurope také v názoru, že je v návrhu Komise potřeba pečlivě vyvážit zájmy dlužníků a věřitelů.

Návrh se snaží klást důraz na včasnou restrukturalizaci ještě před úpadkem spíše než na likvidaci firmy. Aby se společnosti úspěšně vymanily ze svých problémů, je ale potřeba zajistit správnou motivaci:

  • Motivace pro manažery – aby využívali tzv. systém včasných varování pro detekci finančních potíží, včas začali situaci řešit a připravili věrohodný plán restrukturalizace,
  • Motivace pro věřitele – ti potřebují cítit jistotu, navrhované procesy tedy musejí být efektivní a rychlé,
  • Motivace pro vstup nového kapitálu – je potřeba mj. poskytnout ochranu věřitelům poskytujícím nové/mezitímní refinancování, v opačném případě nebude investováno do firem v obtížné situaci.

SP ČR podporuje také názor BusinessEurope, že EK musí ve svých ambicích postupovat obezřetně. Insolvenční právo je velmi komplexní oblastí hluboce zakořeněnou v národních právních tradicích, takže každý vnější zásah může vyvolat nepředvídané následky. Proto je potřeba další postup podložit průzkumem a prověřením rozdílů mezi jednotlivými národními úpravami a problémů spojených s jejich aplikací a dopadem na vnitřní trh.

Diskutovaná úprava by měla přispět k odstranění významných překážek rozvoje kapitálových trhů tím, že poskytne právní jistotu přeshraničním investorům a společnostem působícím v celé EU. Nová pravidla pomohou přilákat investory, vytvořit a zachovat pracovní místa a také usnadní absorpci hospodářských šoků. V současné době dochází k tomu, že řada životaschopných společností ve finančních obtížích namísto včasné restrukturalizace směřuje k likvidaci a druhou šanci dostává příliš málo podnikatelů.

Obecně SP ČR podporuje cíle navrhované směrnice, tedy že při správné aplikaci může tato iniciativa podpořit rozvoj vnitřního trhu a usnadnit pohyb kapitálů uvnitř EU, jakož i vznik nového podnikání a tedy nových pracovních místnové hodnoty. Další informace a podrobnosti najdete v tiskové zprávě EK popř. přímo v předloženém návrhu směrnice.

SP ČR se tématu insolvencí věnuje na národní i evropské úrovni a insolvence byla i jedním z diskutovaných bodů jednání Výboru pro legislativní záležitosti BusinessEurope,  které SP ČR hostil 25. října v Praze za účasti ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

Pavel Fára
Sekce mezinárodních vztahů
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Více informací:
Návrh směrnice Evropské komise
Tisková zpráva Evropské komise
Tisková zpráva BusinessEurope
Tisková zpráva SP ČR - jednání BusinessEurope

Zdroj: www.spcr.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit