Jednou z klíčových aktivit projektu Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR (NORD) bylo vytváření nových platforem a další propojování sociálních partnerů a relevantních subjektů na regionální úrovni, což v praxi znamenalo rozvíjet stávající a vytvářet nová partnerství za konkrétním účelem.

Co máme na mysli tzv. účelovým partnerstvím? Tento pojem můžeme vysvětlit jako dočasnou dohodu dvou či více partnerů, kterou uzavřeli za účelem vyřešení aktuálního problému v daném regionu a k dosažení společného cíle. Dohoda obsahuje specifikaci aktivit, které mají k dosažení cíle vést a k jejichž realizaci se partneři zavazují.

Svaz průmyslu a dopravy ČR má v tomto procesu důležitou roli. Funguje mimo jiné jako určitá platforma, na které mohou firmy prohlubovat stávající spolupráci s dalšími aktéry sociálního dialogu v regionu, vytvářet nové vazby a pomáhat tak celému českému průmyslu řešit aktuální problémy a úspěšně růst. Příkladem takovéto platformy jsou právě účelová partnerství. 

Nyní, několik měsíců po skončení projektu NORD, můžeme vyhodnotit úspěšnost procesu utváření nových partnerství v regionech. Za dobu trvání projektu NORD bylo vytvořeno či dále rozvíjeno celkem 28 účelových partnerství, z nichž bylo 14 regionálních sektorových dohod a 14 účelových partnerství jiného typu. 

A co se konkrétně jedná...

Regionálnísektorové dohody představují specifický druh účelového partnerství v regionu. Většinou si kladou za cíl podpořit zaměstnanost v určitém průmyslu, odvětví a umožnit propojení a koordinaci stávajících aktivit a strategických partnerů a dalších realizačních partnerů na trhu práce, kteří ovlivňují rozvoj lidských zdrojů v daném průmyslu. Z hodnocení regionálních sektorových dohod vyplynul převažující názor, že regionální sektorové dohody neplní svůj účel tak, jak by mohly a často je obtížné koordinovat, anebo vůbec podněcovat aktéry k aktivitám.

Naproti tomu partnerství jiného typu, uzavřená za účelem vyřešení aktuálního problému v daném regionu a k dosažení společného cíle v krátkodobém a střednědobém horizontu, byly hodnoceny pozitivněji. Důvodem může být fakt, že spolupráce partnerů má vést k cíli, který je dílčí, nejedná se o vyřešení zdánlivě komplexnějšího problému, je možné ho dosáhnout v relativně krátkém čase.

Výstup

O konkrétních typech účelových partnerství, zkušenostech a přínosech se dočtete v dokumentu "Účelová partnerství v regionech - zkušenosti, přínosy, potenciál jejich dalšího vývoje", který je ke stažení ZDE

-lhe-

 

  

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit