Rozsáhlá digitální transformace probíhající napříč celou řadou tržních odvětví je mimo jiné spojena také s určitými socioekonomickými dopady. Tento vývoj dlouhodobě vyvolává debaty na národní i mezinárodní úrovni, a to především v kontextu různých právních a regulatorních aspektů digitálního světa, včetně oblasti mezinárodního zdanění. Problematika zdanění zahrnuje v tomto smyslu implikaci tzv. přímých a nepřímých daňových nástrojů, jejich administraci a také inkaso. Samotným důvodem vzniku této debaty v kontextu digitalizace je především fakt, že současná platná mezinárodní daňová pravidla vznikla před několika desetiletími, a současně proto neodpovídají aktuálním digitálním trendům a vývoji moderní globální ekonomiky.

Účelem analýzy s názvem Vývoj, přípravy a realizace návrhů digitální daně, kterou si nechal na podzim letošního roku zpracovat Svaz průmyslu a dopravy ČR, je přehledně představit dosavadní diskusi okolo problematiky digitálního zdanění.

V první řadě nejprve uvádí vývoj této debaty na úrovni Evropské unie, dále charakterizuje širokou paletu jednostranných návrhů digitální daně, jež doposud představily jednotlivé státy světa, a v neposlední řadě se zabývá také detailním představením dvou-pilířového globálního návrhu OECD, včetně jeho předpokládaných dopadů. Na tomto návrhu se v říjnu 2021 shodlo 136 států představujících více než 90 % světového HDP, přičemž k jeho implementaci má dojít během let 2022 - 2023.

Klíčovým zdrojem informací pro tuto studii je syntéza oficiálních dokumentů Evropské komise, diskusní podklady a pravidelně aktualizované oficiální dokumenty OECD, prohlášení relevantních institucí jednotlivých států, analytické materiály globálních poradenských společností a také relevantní mediální výstupy zabývající se touto problematikou. Vzhledem ke skutečnosti, že dle současného plánu má dojít k úplné implementaci globálního řešení OECD až v roce 2023 a tento proces na globální úrovni bude velmi administrativně náročný, stále hrozí riziko návratu k jednostranným vládním opatřením či opatřením na úrovni EU. Tato analýza proto představuje ucelený přehled dosavadního vývoje návrhů digitální daně a slouží jako podkladový materiál pro nadcházející debaty.

Analýza vznikla jako výstup z projektu „Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu“. Zpracovalo ji CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú..

-lhe-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit