Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje rozsáhlou novelu zákoníku práce. Navrhované změny mají mj. přispět „k prohloubení flexibility pracovněprávních vztahů, za současného posílení ochrany zaměstnanců, a to v reakci na požadavky praxe, především sociálních partnerů“. Firmám předložený návrh přinese řadu komplikací, proto se spolu se Svazem průmyslu a dopravy aktivně zapojily do připomínkového řízení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) shrnuje plánované změny do několika hlavních bodů. Jsou to:

  • zakotvení institutu vrcholových řídících zaměstnanců,
  • větší pluralita odborů,
  • úprava hromadného propouštění,
  • změny u dohod mimo hlavní pracovní poměr,
  • změny v úpravě dovolené,
  • větší propojení rodinného a pracovního života, úpravou práce z domova,
  • další změny týkající se zejména přeložení zaměstnance, prevence před stresem, odměn za pracovní pohotovost, doručování a průměrného výdělku.

Novela upravuje výpočet dovolené, práci z domova či doručování zaměstnancům

Navrhovaná novela sebou přináší velkou řadu změn. Pro větší přehlednost budeme věnovat pozornost jen několika vybraným novinkám, které jsou z pohledu firem stěžejní. Jedná se zejména o změnu ve výpočtu dovolené, úpravu pravidel práce z domova či změny v doručování v pracovněprávních vztazích.

Dovolená

MPSV navrhuje úpravu padesát let starého výpočtu dovolené. Nový návrh určuje, že ve všech povoláních, včetně těch, kde lidé pracují na různě dlouhé směny, bude všem počítána dovolená podle odpracovaných hodin. V současnosti se dovolená počítá podle počtu odpracovaných směn, bez ohledu na délku směny.

Novinka vychází ze současných 20 dní dovolené, ale zaměstnavatel bude muset dovolenou – včetně jejího proplácení – propočíst tak, aby odpovídala počtu odpracovaných hodin. „Současná úprava je stará padesát let a vůbec neodpovídá modernímu trendu flexibilní pracovní doby. Neumí spravedlivě spočítat různě dlouhé směny,“ vysvětluje ředitel odboru pracovněprávní legislativy ministerstva práce a sociálních věcí Petr Hůrka, který má přípravu novely zákoníku práce na starosti.

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) by měla být účinnost nové úpravy dovolené nastavena nezávisle na nabytí účinnosti ostatních ustanovení novely tak, aby nový systém začal platit od 1. dne kalendářního roku. Zaměstnavatelům by měl být ponechán dostatečný časový prostor na přechod na nový systém výpočtu i čerpání dovolené bez ohledu na dobu trvání legislativního procesu. V té souvislosti SP ČR žádá MPSV, aby předem poskytlo dostatečné informace o změnách v úpravě problematiky dovolené zejména dodavatelům mzdových softwarů.

Práce z domova neboli homeoffice

Ministerstvo práce chce dle svých slov napomoci skloubení pracovního a rodinného života. K tomu mají přispět změny v úpravě výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, tzv. práce z domova neboli homeoffice. Předložený návrh zpřesňuje podmínky výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, umožňuje dohodu o rozvržení pracovní doby samotným zaměstnancem, z čehož podle MPSV vyplývají důsledky na neuplatnění některých osobních překážek v práci, náhrady mzdy nebo platu.

Zaměstnavatelé ale nejsou s plánovanými změnami ztotožněni. Z jejich strany bylo opakovaně kritizováno, že v současné době je v zákoníku práce úprava práce z domova nedostatečná, resp. vzhledem k její stále více stoupající oblibě zejména ze strany zaměstnanců, by ustanovení ohledně výkonu práce z domova měla být upravena tak, aby došlo k zpřesnění některých nejasných otázek, např. v oblasti BOZP. Bohužel navrhovaná úprava tyto požadavky v mnoha ohledech nereflektuje a její navrhovaná podoba je pro zaměstnavatel neakceptovatelná.

"Máme obavy, aby přílišná konkretizace úpravy, jejíž nedostatečnost dosud žádné potíže nezpůsobovala, nevedla paradoxně k pádu práce z domova jako takové," řekla právnička HR oddělení ČSOB Zuzana Kocurová.

Doručování v pracovněprávních vztazích

SP ČR velmi oceňuje snahu MPSV o odstranění zásadních palčivých problémů současné úpravy doručování. Na základě připomínek České pošty, s.p. a Svazu průmyslu a dopravy ČR byl upřesněn počátek běhu 15 denní lhůty pro vyzvednutí tak, aby počátek lhůty začínal neúspěšným pokusem o doručení písemnosti. Pokud má být lhůta vázána na okamžik, kdy je zásilka připravena k vyzvednutí. 

infografika ZP
zdroj: www.archiv.ihned.cz

Jak novelu vnímají sociální partneři

Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracoval stanovisko týkající se novely zákoníku práce, ve kterém jsou shrnuje připomínky zaměstnavatelů, kteří v řadě případů nejsou ztotožněni s navrhovanými změnami a upřednostňují zachování současné úpravy, se kterou již umí pracovat a představuje pro ně jistotu. Navrhované změny vnímají firmy spíše jako další nutnou povinnost spojenou se správnou aplikací práva, které nevedou k větší flexibilitě.

Ze zásadních koncepčních změn došlo u členské základny SP ČR např. k převážné shodě na nové koncepci dovolené nebo po určitých navrhovaných změnách i ke shodě na úpravě nové kategorie vrcholových zaměstnanců. Naproti tomu v oblastech týkajících se „převedení na jinou práci či přeložení“ preferují zaměstnavatelé ponechání stávající právní úpravy.

Předložená novela zákoníku práce obsahuje návrhy, které zaměstnavatelé vnímají pozitivně a které skutečně vzešly z požadavků praxe. Mezi ně patří kupříkladu požadované dořešení vazby na občanský zákoník (konkrétně odstranění nadbytečného omezení u srážek ze mzdy ve výši nepřesahující polovinu mzdy a zavedení speciální úpravy pro běh lhůt), zlepšení proveditelnosti doručování v pracovněprávních vztazích, omezení povinnosti vystavování zápočtových listů, které usnadní a zjednoduší výkon personální agendy. Proti těmto pozitivním změnám však stojí jiné návrhy, zejména v oblasti pracovní doby, které nebyly požadovány sociálními partnery a které do značné míry destruují stávající nastavené harmonogramy práce a výkon personální agendy naopak komplikují.

Kdy novela začne platit?

Navrhovaná novela zákoníku práce prošla vnějším připomínkovým řízením, díky němuž dostali sociální partneři a další instituce možnost vyjádřit se k návrhu MPSV. Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců vyjádřili své připomínky a vydali svá podrobná stanoviska, která si můžete prostudovat.

  • Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR
  • Stanovisko Českomoravské konfederace odborových svazů

Od 19. 4. 2016 probíhá vypořádání cca 600 došlých připomínek. V průběhu vypořádání došlo k posunu, tedy zmírnění či zpřísnění některých úprav. V tuto chvíli není jasné, kdy a v jaké konečné podobě spatří novela světlo světa.

-lhe-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit